Wody pod presją | Rzeki Srebrna i Mienia
231
single,single-portfolio_page,postid-231,single-format-standard,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

Rzeki Srebrna i Mienia

Mienia jest nizinną rzeką o źródłach w okolicach Kałuszyna, uchodzącą do Świdra. Całkowita długość rzeki to około 40 km. Ze względu na morfologię koryta, w przebiegu Mieni można wyróżnić dwa zasadnicze odcinki: górny, w którym ma ona charakter melioracyjnego rowu rolniczego o umocnionych brzegach i oczyszczonym korycie, oraz dolny – poniżej Wiązownej, w którym Mienia ma charakter naturalnie meandrującej rzeki nizinnej. Odcinek dolny, ze względu na cenne walory przyrodnicze, stanowi część Rezerwatu „Świder” oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Srebrna jest największym prawostronnym dopływem Mieni. Jej źródła znajdują się w północnej części Mińska Mazowieckiego. Na obszarze miasta ma ona charakter uregulowanego cieku miejskiego o umocnionych brzegach, a w odcinku ujściowym zmienia się w meandrującą, naturalną rzekę nizinną. Srebrna stanowi odbiornik zarówno ścieków oczyszczonych, jak i wód opadowych z obszaru Mińska Mazowieckiego.

W ocenie hydromorfologicznej, przeprowadzonej przez WIOŚ Warszawa,  jednolita część wód obejmująca Mienię wraz ze Srebrną uzyskała w latach 2010-2012 wynik bardzo dobry.

Mienia w kategorii elementów fizyko-chemicznych zaliczana jest do klasy II (stan dobry) ze względu na podwyższone stężenia BZT, azotu Kiejdahla oraz fosforanów. Pod względem biologicznym Mienia oceniana jest na klasę IV (stan słaby) z powodu wartości wskaźnika okrzemkowego. Z tego powodu ogólny stan ekologiczny Mienii oceniany jest jako słaby.

Na podstawie programów ochrony środowiska dla powiatów Mińskiego, na obszarze którego znajduje się większa część zlewnia Mieni, jako główne zagrożenia jakości wód Mieni można wymienić:

  • Przesiąki z nieszczelnych szamb
  • Spływy opadowe, zaburzające pracę oczyszczalni ścieków (brak możliwości retencji ścieków)
  • Zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego

Do najistotniejszych punktowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni Mieni należą oczyszczalnie ścieków w Mińsku Mazowieckim (odprowadzająca oczyszczone ścieki za pośrednictwem Srebrnej) oraz oczyszczalnia ścieków w Wiązownej. Ze względu na wykonane w ostatnich latach modernizacje obiektów gospodarki komunalnej, przewidywany jest spadek ich uciążliwości, a w konsekwencji poprawa stanu jakości wód Mieni.

Mapka obejmująca dane z monitoringu  oczyszczalni prowadzonego przez WIOŚ