Wody pod presją | Pisia Gągolina
371
single,single-portfolio_page,postid-371,single-format-standard,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

Pisia Gągolina

Pisia jest prawym dopływem Bzury o długości około 58 km. Powstaje z połączenia dwóch rzek: Pisi Gągoliny oraz Pisi Tucznej. Źródła obu zlokalizowane są na Wysoczyźnie Rawskiej, w okolicach Mszczonowa, a ujście w okolicy Sochaczewa. Pisia jest głównym źródłem poboru wody do celów przemysłowych w Żyrardowie, oraz głównym odbiornikiem ścieków z miasta. Ze względu na znaczne wahania przepływów, wzdłuż biegu Pisi wybudowano liczne zbiorniki wodne. Do największych z nich należą: stawy w Grzegorzewicach i Radziejowicach, Zalew Hamernia oraz Zalew Żyrardowski.

Według oceny WIOŚ z 2013 elementy fizykochemiczne klasyfikowały wody Pisi jako poniżej stanu dobrego (przekroczone stężenia fosforanów, azotu Kjeldahla, BZT5), natomiast na podstawie elementów biologicznych Pisię Gągolinę sklasyfikowano jako IV klasę, Pisię Tuczną jako III (ze względu na niskie wartości indeksu okrzemkowego). Ogólnie, w 2013 roku, stan ekologiczny wód Pisi Gągoliny oceniono jako słaby, natomiast stan ekologiczny wód Pisi Tucznej oceniono jako umiarkowany.

Na podstawie programów ochrony środowiska dla powiatów Grodziskiego i Żyrardowskiego, jako główne przyczyny złego stanu wód Rokitnicy należy wymienić

zanieczyszczenia komunalne z obszarów nieskanalizowanych
nieoczyszczone spływy wód deszczowych z terenów zurbanizowanych

Do najważniejszych obiektów gospodarki komunalnej w zlewni Pisi (wg monitoringu oczyszczalni ścieków prowadzonego przez WIOŚ Warszawa) należą zrzucające ścieki oczyszczone do Pisi Gągoliny: fabryka ceramiki budowlanej w Radziejowcach, Dom Pracy Twórczej w Hamerni, oczyszczalnia ścieków komunalnych „Żyrardów”. W dolnym odcinku Pisia jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni komunalnej w Teresinie, Rokotowie oraz z oczyszczalni zakładowej mleczarni Bakoma.

Fanpejdż rzeki Pisi: https://pl-pl.facebook.com/Rzeka.Pisia