Wody pod presją | OPIS KURSU
9
page,page-id-9,page-template-default,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

Celem ogólnym kursu jest wykształcenie grupy osób posiadających umiejętność planowania zadań naprawczych w zakresie osiągnięcia lub utrzymywania dobrego stanu wód powierzchniowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Celem bezpośrednim jest kształcenie specjalistów w zakresie ochrony wód powierzchniowych poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej (modele) oraz umiejętności praktycznych (pomiary) niezbędnych do szacowania presji obiektów gospodarki komunalnej (OGK) na wody powierzchniowe. Kurs kształcić będzie specjalistów w zakresie monitorowania i oceny wpływu OGK na środowisko wodne wypełniając lukę w obecnym systemie kształcenia w zakresie inżynierii środowiska. Obecne obowiązujące Prawo Wodne, w części dotyczącej OGK, kładzie nacisk na analizę ilości zrzucanych przez nie ścieków. W części dotyczącej jakości odprowadzanych ścieków prawo wymaga jedynie utrzymania dopuszczalnych wartości wskaźników jakości ścieków. Brak jest wymogu analizowania jak dopuszczalne lub rzeczywiste wartości tych wskaźników wpływają na stan ekologiczny odbiorników ścieków – wód powierzchniowych. Szczególny problem środowiskowy powstaje w okresie jesienno-zimowym, w którym ze względu na niską temperaturę ścieków nie obowiązują normy dotyczące redukcji azotu i fosforu w ściekach. W przypadku wód stojących lub wolno płynących może to powodować ich zwiększoną eutrofizację w późniejszym okresie. Jednocześnie, wyniki ankietyzacji studentów, absolwentów uczelni i pracodawców wskazują na przydatność zajęć terenowych, w czasie których uczestnicy nabywają umiejętności praktycznych. Tymczasem wysoki koszt tego typu zajęć (zakup i utrzymanie odpowiedniej aparatury oraz koszty logistyki) sprawia, że w planach studiów zajęcia tego rodzaju pojawiają się rzadko lub w bardzo ograniczonym zakresie.

       W ramach projektu, w trakcie zajęć terenowych, uczestnicy kursu zapoznają się z nowoczesnymi technikami monitoringu in-situ wskaźników jakości wód powierzchniowych. Celem kursu jest jednak nie tylko zapoznanie studentów z nowoczesną aparaturą, lecz również z organizacją i techniką wykonywania pomiarów, tak by w przyszłości potrafili przeprowadzić podobne kampanie pomiarowe ukierunkowane na badanie presji różnych obiektów na wody powierzchniowe. Wykorzystanie wyników pomiarów monitoringowych w modelowaniu komputerowym pozwoli uczestnikom samodzielnie przekonać się o istotności techniki wykonywania pomiarów dla przydatności i wiarygodności uzyskanych wyników.